MOVITZ
F. 2012-12
Danskbrokig, gulmaskad typ I, kobolt